Radijska astronomija

Radio astronomy


Tomaž Zwitter
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

POVZETEK
V predavanju bomo najprej utemeljili, zakaj navadno opazujemo z Zemlje, nato pa predstavili radijske meritve razdalje, radialne hitrosti in kotne velikosti. Na kratko bomo omenili problem rekonstrukcije slike izvorov ter ga ponazorili z opazovanjem okolice črne luknje v aktivni galaksiji M87. Nato bomo govorili o motnjah zaradi radijskih komunikacij na Zemlji in bližnji okolici in problemih, ki jih predstavljajo konstelacije komunikacijskih satelitov. Na koncu bomo osvetlili zanimiv plan radijskih opazovanj z Lune in to s tiste njene strani, ki je vedno obrnjena proč od Zemlje.

ABSTRACT
In the lecture, we will first justify why we usually observe from Earth, and then present radio measurements of distance, radial velocity and angular size. We will briefly mention the problem of image reconstruction of sources and illustrate it by observing the surroundings of the black hole in the active galaxy M87. Next, we will talk about interference from radio communications on Earth and the surrounding area and the problems posed by constellations of communication satellites. Finally, we will shed light on an interesting plan of radio observations from the Moon, from that side of it that always faces away from the Earth.