Evolucija od 5G do 6G: Tehnologije za trajnostne in prožne komunikacijske sisteme

Evolution from 5G to 6G: Technologies for sustainable and resilient communication systems


Janez Sterle
Internet Institut


POVZETEK
5G sistemi izkoriščajo sodobne tehnologije, kot so pristop zgrajen na oblaku (cloud-native), orkestracija omrežja, rezinjenje in razčlenjeno radijsko omrežje. Te inovacije omogočajo programabilnost in prilagodljivost omrežja ter prilagajanje operativnih rešitev specifičnim industrijskim vertikalam. V prihodnosti, ko se oziramo k 6G, je v teku usklajen globalni napor za dekarbonizacijo. To vključuje ustvarjanje energetsko učinkovitih mobilnih omrežij s poudarkom na trajnosti za prihodnost. Zavedanje dinamične narave mobilnega prometa poudarja pomembnost integracije inovativnih funkcionalnosti za varčevanje z energijo. To zagotavlja, da se kapaciteta mobilnih omrežij prilagaja povpraševanju in sočasno uporabnikom nudi optimalno izkušnjo ob hkratnem zmanjšanju porabe energije. Uvedba omrežne avtomatizacije se tako pojavlja kot ključno gonilo. Tako se ne povečajo samo prometne zmogljivosti na uporabljeni strojni opremo, ampak tudi zmanjša poraba energije, kar se odraža v celovitemu pristopu k učinkovitemu in trajnostnemu upravljanju mobilnih sistemov.

ABSTRACT
5G systems leverage cutting-edge technologies such as a cloud-native approach, network orchestration, slicing, and a disaggregated radio network. These innovations facilitate network programmability and adaptability, tailoring operational solutions to specific industrial verticals. Looking ahead to 6G, there is a concerted global effort towards decarbonization. This involves the creation of energy-efficient mobile networks, with a focus on sustainability for a 6G-enabled future. Recognizing the dynamic nature of mobile traffic, the integration of energy-saving functionalities becomes paramount. This ensures the capacity of mobile networks aligns with demand, providing users with the optimal experience while minimizing energy consumption. Moreover, the implementation of network automation emerges as a key driver. This not only maximizes traffic performance for deployed hardware but also minimizes energy usage, reflecting a holistic approach towards efficient and sustainable mobile systems.