Motnje signalov GNSS v državnem omrežju stalnih postaj SIGNAL

GNSS interference in the national continuously operating reference station network SIGNAL


Polona Pavlovčič Prešeren
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

POVZETEK
Visokokakovostno in neprekinjeno delovanje omrežij stalnih postaj GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) postaja čedalje bolj pomembno, saj omrežja proizvajajo produkte za natančno geolociranje objektov v referenčni koordinatni osnovi v realnem času ali naknadno. Slovensko državno omrežje stalnih postaj GNSS SIGNAL (SI-Geodezija-NAvigacija-Lokacija) omogoča enostaven dostop do državnega koordinatnega sistema D96-17/TM, ki se uporablja v geodeziji za določanje položaja prostorskih entitet in je osnova za masovni zajem podatkov z drugimi merilnimi senzorji na različnih platformah, vključno z letalniki, plovili in vozili. Omrežje SIGNAL vključuje stalne postaje, ki so razporejene po vsej državi, in uporabnike, ki koristijo storitve omrežja. S svojim neprekinjenim delovanjem in spremljanjem kakovosti storitev omogoča hitro zagotavljanje informacij o morebitnih motnjah signalov GNSS po vsej državi. Zato bi se lahko v prihodnosti uporabljalo kot infrastruktura, ki prispeva k večji varnosti pri uporabi tehnologije GNSS v drugih sektorjih, ki temeljijo na natančnih lokacijskih in časovno usklajenih podatkih.

ABSTRACT
The high quality and continuously operating reference stations (CORS) of the Global Navigation Satellite System (GNSS) are becoming increasingly important as they represent an invaluable product source for the accurate geolocation of objects in space, both in real time and in post-processing. The Slovenian national CORS SIGNAL (SI-Geodesy-NAvigation-Location) also provides easy access to the national coordinate system D96-17/TM for geodesy to determine the positions of spatial entities. Moreover, it serves as the basis for mass data collection with other measurement sensors on various platforms, including drones, vessels, and vehicles. The SIGNAL network includes both permanent stations distributed across the country and the users who benefit from the network services. Through its uninterrupted operation and quality of service monitoring, it enables the rapid provision of information on possible GNSS interference across the country. Consequently, it could be used in the future as an infrastructure that contributes to greater security in the use of GNSS technology in other sectors relying on precise location and time-coordinated data.