Časovna sinhronizacija v 5G omrežju

Synchronization in 5G network


Božo Mišovič
ZENLAB

POVZETEK
Glede na veliko število radijskih oddajnikov in manjhnih celic, ki so potrebne za dosego ustreznega pokrivanja s signalom 5G, je vitalnega pomena časovna sinhronizacijamed vsemi elementi 5G RAN. Omrežja 5G podpirajo tehnologijo TDD, kje obe povezavi (UL in DL) delujeta na isti frekvenci in kjer oblikovanje antenskega diagrama omogoča usmerjeno komunikacijo do mobilnih uporabnikov in IoT naprav, senzorjev, strojev, robotov in povezanih avtomobilov. V 5G so vpeljane še druge tehnologije, kot je tehnologija dinamičnega delitve spektra (DSS), združevanje nosilnikov (CA) in masovni MIMO, ki vse zahtevajo izredno dobro časovno sinhronizacijo.

ABSTRACT
Given the large number of radio transmitters and small cells required to achieve adequate 5G signal coverage, time synchronization between all 5G RAN elements is vital. 5G networks must support TDD technology, where both links (UL and DL) operate on the same frequency and where antenna pattern design enables targeted communication to mobile users and IoT devices, sensors, machines, robots and connected cars. 5G introduces other technologies such as Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Carrier Aggregation (CA) and Massive MIMO, all of which require extremely good time synchronization.