PLAKAT/POSTER:
Zračno sklopljen radar za detekcijo eksplozivnih teles

Air coupled ground penetrating radar for detection of explosive devices


D. Šipoš
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

POVZETEK
Plakat prikazuje razvoj zračno sklopljenega georadarja za detekcijo eksplozivnih teles pod površjem zemlje in je primarno namenjen za uporabo na brezpilotnem zrakoplovu. Ker je teža in avtonomija takšnega brezpilotnega zrakoplova zelo omejena to zahteva posebno skrb pri razvoju georadarskega sistema. S tem namenom je bil izdelan radar, ki oddaja kontinuirano valovanje in deluje po metodi s stopničastim frekvenčnim korakom (ang. Stepped Frequency Continuous Wave - SFCW). Z uporabo te metode je bilo mogoče izdelati celoten sistem z uporabo integriranih elektronskih komponent in s tem zagotoviti nizko porabo energije ter kompaktno izvedbo. Kljub temu pa sistem nudi resolucijo v nekaj centimetrskem območju, kar omogoča detekcijo tudi najmanjših eksplozivnih teles. Skrbno načrtovan sprejemnik, ki temelji na hibridni analogno-digitalni super-heterodinski strukturi, izloči potrebo po močnostnem ojačevalniku oddanega signala. Da bi dodatno izboljšali kakovost merjenja, je v delu predstavljen sistem za odpravljanje nezaželenih odbojev ter uporaba polarizacije, ki razširi dimenzije georadarske slike, in tako nudi boljšo prepoznavo eksplozivnih teles. Sistem je bil preizkušen v laboratorijskem okolju kot tudi na testnem poligonu v kombinaciji s komercialnim brezpilotnim zrakoplovom.

ABSTRACT
This poster shows the development of air-coupled ground penetrating radar (GPR) for the detection of explosive devices, being buried below the earth's surface and it is designed to be mounted to an unmanned aerial vehicle. As the weight and autonomy of such an unmanned aircraft is very limited, this requires special care in the development of the GPR system. Poster introduces the design of continuous Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW) radar. The radar was designed using commercially available integrated electronic components, thus ensuring low power consumption and compact design. Nevertheless, the system offers a resolution in a few centimeters, which allows the detection of even the smallest explosive bodies. A carefully designed receiver based on a hybrid analog-digital super-heterodyne structure eliminates the need for a power amplifier of the transmitted signal. To further improve the quality of the measurement, the poster presents a system for eliminating unwanted reflections and the use of polarization, which expands the dimensions of the GPR image, and thus offers better recognition of explosive bodies. The system was tested in a laboratory environment as well as on a test site in combination with a commercial drone.