FRMCS - Prihodnji sistem radijskih komunikacij za železnice

FRMCS - Future Railway Mobile Communication System


Roman Osredkar, SŽ-Infrastruktura
Matjaž Jelen, Iskratel S&T

POVZETEK
Prihodnji sistem radijskih komunikacij za železnice (FRMCS) bo nadomestil obstoječ sistem GSM-R. Temelji na peti generaciji (5G) radijskih mobilnih komunikacij. Trenutno je FRMCS v fazi definicije zahtev in usklajevanja med UIC in 3GPP. V okviru CEPT je za uporabo dodeljen razširjen obstoječ frekvenčni pas in določen nov v pasu 1900 MHz za širokopasovne komunikacije. Uporabljen bo za prenos videa, avtomatsko vožnjo in nove vrste storitev. Nekaj novih zahtev za sistem FRMCS je izpostavljenih v prispevku. V Sloveniji pripravljamo plan prehoda iz GSM-R na FRMCS, predvidevamo pa lahko, da se bo uveljavil po izteku življenjske dobe opreme GSM-R in jo postopno zamenjal z nekajletnim sobivanjem, usklajeno z načrti dobaviteljev, regulatorjev in načrti infrastrukturnih upravljalcev. Omenili bomo nekaj možnih projektov, s katerimi bi pokazali skupaj z industrijo, da smo pripravljeni na sodelovanje in iskanje rešitev v lokalnem in tudi širšem okolju.

ABSTRACT
FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) will replace current GSM-R system. It is based on fifth generation (5G) of mobile communications. Currently FRMCS is in phase of requirement specification and coordination between UIC (International union of railways) and 3GPP. CEPT has defined the expanded existing frequency spectrum and added additional 10 MHz bandwidth in 1900 MHz band for FRMCS broadband communication. It is planned for video, automatic train operation and other new services. Some new requirements for FRMCS are outlined in the presentation. In Slovenia the transition plan to FRMCS is in preparation. We can foresee that before end of life of GSM-R equipment, it will be gradually replaced by FRMCS, with both systems operating in parallel for some years. This should be done in coordination with solution providers, regulators and infrastructure manager plans. We will mention some of the projects where, together with the industry, we can show our readiness for cooperation and search for solutions in local and global environment.