Uporaba radijskih komunikacij v športnih aplikacijah

The use of radio communications in sports applications


Anton Kos
UL FE

POVZETEK
Senzorji, nosljive naprave, brezžične in druge tehnologije so vse bolj prisotne v našem vsakdanjem življenju. Preučujemo njihovo izvedljivost in uporabo v sistemih in aplikacijah z biološko povratno vezavo v športu. Ti so pomembni pri motoričnem učenju in spremljanju športnega treninga. Senzorji, aktuatorji in brezžične tehnologije so glede na njihove lastnosti zelo raznolike. Opisujemo najpogostejše skupine senzorjev in aktuatorjev, ki se uporabljajo v športu, ter podajamo pregled komercialno dostopnih brezžičnih tehnologij. Predstavljamo najpomembnejše omejitve delovanja sistema z biološko povratno vezavo in predstavljamo različne scenarije njihove uporabe v športu. Scenarije povežemo z najprimernejšo obstoječo brezžično tehnologijo, za katero se pričakuje, da bo vzdrževala razširljivost v številu vozlišč ali povečane hitrosti prenosa podatkov v pričakovani življenjski dobi aplikacije.

ABSTRACT
Sensors, wearable devices, wireless and other technologies are ever more present in our daily life. We study their applicability and use in biofeedback systems and applications in sport. Biofeedback systems are important in motor learning and monitoring in sports training. Sensors, actuators, and wireless technologies come in great varieties regarding their properties. We describe the most common groups of sensors and actuators that are used in sport and review commercially available wireless technologies. We present the most important constraints of a biofeedback system operation and present a number of different biofeedback application scenarios in sports. We match the scenarios to the most appropriate existing wireless technology that is expected to sustain scalability in the number of nodes or increased data rates for the expected application lifetime.